Uudised

06/05/2024

Tervisekeskus Corrigo kontserni kuuluv SA Jõhvi Haigla esitas edukalt märtsis 2024 Riigi Tugiteenuste Keskusele taotluse projektile “Kogukondliku vaimse tervise kriisimeeskonna loomine ja koolitamine”.

Meil on suur rõõm teada anda, et projekt sai positiivse rahastusotsuse.
Projekti siht on Ida-Viru kesk- (Jõhvi, Toila, Kohtla-Järve) ning lõunaregiooni (Alutaguse) sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistide baasil
☑️ muuta tõhusamaks ja süsteemsemaks tervishoiu-, sotsiaal- ja avalike teenuste osutajate vahelist koostööd;
☑️ parandada vaimse tervise kriisiabi kättesaadavust;
☑️ tõsta teravate kriiside (õnnetusjuhtumid, surmad, vägivaldne peretüli, kaotus, lein) puhul pakutava vaimse tervise kriisiabi teenuse kvaliteeti.
Projekti tulemusena 
☑️ kutsutakse ellu kogukondlik vaimse tervise kriisimeeskond, kus liikmed tegutsevad igaüks tulemuslikult ja vajaduspõhiselt oma valdkonnas; sotsiaaltöö, tervishoid (sh psühholoogiline ja psühhiaatriline abi) ning vajaduspõhise meeskonnana;
☑️ läbitakse treening väljareageerimise (defusing) osas, saades oma olemasolevatele (tööalastele ja isiksuslikele) tugevustele toetudes praktilised oskused kriisinõustamiseks – mis on esimene tugi kannatanul(te)e ja seega üks olulisim osa psühhosotsiaalse abi pakkumisest kriisijuhtumite korral.
Koolitustegevused viib läbi Laste ja Noorte Kriisiprogrammi tegevjuht, traumaterapeut Maire Riis.
Projekti kaasrahastab Euroopa Liit. Tegemist on perioodi 2021-2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide toetusega „Piirkondlike algatuste toetusega õiglaseks üleminekuks”. Projekti tegevused toimuvad 6-7. mail 2024. 

02/02/2023

Juba kolmandat aastat osaleb Tervisekeskus Corrigo kontserni kuuluv SA Jõhvi Haigla edukalt Sotsiaalkindlustusameti ja Jõhvi VallavalitsuseISTE” projektis “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024”.

Projekti eesmärk on parandada psüühilise erivajadusega inimeste abivajaduse varajast märkamist ja seeläbi suurendada sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust. Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed (16.eluaastast alates), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende lähedased.

KONTAKTID: 

Teenuseid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine“ vahenditest. Projekti kohta leiab rohkem infot ka Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Projekt kestab kuni 31.12.2024.

20/01/2022

SA Jõhvi Haigla osaleb Sotsiaalkindlustusameti ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse projektis “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Kohtla-Järve linnas”.

Projekti eesmärk on Kohtla-Järve linna erivajadusega inimeste iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse integratsiooni tagamine läbi isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli piloteerimise.

Projektis toetatakse raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealisi, st. alates 16 eluaastast kuni vanaduspensioni ealisi inimesi, kelle elukoht on registreeritud Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil. Projekti raames osutatakse teenust kuni 40-le abivajavale isikule kuni 31.12.2022

Kõiki pakutavaid teenuseid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ vahenditest.

07/12/2020

SA Jõhvi Haigla osaleb Sotsiaalkindlustusameti ja Jõhvi Vallavalitsuse pilootprojektis “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses”, mis kestab 01.10.2019 – 31.12.2021.

Projekti sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised inimesed (16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad. Vajadusel kaasatakse ka nende perekonnad.

Uus teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

SA Jõhvi Haigla on projektis kui lisatoetuse teenuse osutaja. Baastoetuse teenuse osutajaks on Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ.

Projekti meiepoolne koordinaator on rehabilitatsiooniteenuste juht Elle Vihman, e-post elle.vihman@corrigo.ee; Jõhvi valla poolt aga juhtumikorraldaja Julia Raza Ur Rehman, tel. +372 575 03 317, e-post julia.razaurrehman@johvi.ee.

Rohkem infot projekti kohta on võimalik leida Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

01/11/2020

SA Jõhvi Haigla osaleb Sotsiaalkindlustusameti ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse pilootprojektis “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses”, mis kestab 01.10.2019 – 31.12.2021.

Projekti sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised inimesed (16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad. Vajadusel kaasatakse ka nende perekonnad.

Uus teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

Projekti meiepoolne koordinaator on rehabilitatsiooniteenuste juht Elle Vihman, e-post elle.vihman@corrigo.ee; Kohtla-Järve linna poolt aga Kaire Põlgaste, e-post kaire.polgaste@kjlv.ee.

Projekti teenuskomponendid ja hinnad (kehtivad alates 01.09.2020) leiate siit. (kliki lingil).

Rohkem infot projekti kohta on võimalik leida Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

07/09/2019

SA Jõhvi Haigla osaleb Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniprogrammi “Eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks” piloteerimisel.

Rehabilitatsiooniprogrammi „Eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks“ eesmärk on osutada sotsiaalse rehabilitatsiooni programmi abil teenuseid erineva puudega vanaduspensioniealistele (vanuses 63,5 eluaastat ja vanemad) ning piloodi tulemusena programmi vajadusel täiendada, et toetada tõenduspõhiste rehabilitatsioonimetoodikate väljatöötamist Eestis. Tegemist on grupiprogrammiga, mis sisaldab füsioterapeudi, sotsiaaltöötaja, psühholoogi, tegevusterapeudi ning õe individuaal- ja grupiteenuseid.

Rehabilitatsiooniprogrammi eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks piloteerimine on vanaduspensioniealistele inimestele, kellel esineb tervisega seotud probleeme vähemalt kolmes järgnevas valdkonnas (liikumine, kognitsioon, motivatsioon, positiivne emotsionaalne foon/emotsionaalne stabiilsus, suhtlemine). Sihtgrupi peamisteks probleemideks on halvenenud mälu, liikumispiirangud, raskused igapäevatoimingute tegemisel, vähenenud suhtlemisaktiivsus ja motivatsioon ning meeleolulangus. Tegemist on grupiprogrammiga, mis sisaldab sotsiaaltöötaja, füsioterapeudi, psühholoogi,  tegevusterapeudi ning õe individuaal- ja grupiteenuseid. Programmi piloteerimise tulemusena soovitakse välja selgitada, kas sellega aidatakse kaasa mitme erineva puudega eakate iseseisva toimetuleku säilimisele vähemalt ühe aasta jooksul pärast programmis osalemist, et vähendada lähedaste hoolduskoormust ning samas tagada eakatele sisukas ja optimistlik vanaduspõlv.

Individuaal- ja grupitööd rakendatakse vastavalt programmi tegevuskavale ja kliendi individuaalsetele vajadustele.

Grupitööd ja grupiprotsesse rakendades soovitakse aktiveerida kliente suhtlema nii omavahel kui grupivälistes situatsioonides, motiveerida osalema eakohaste mälu ja füüsist arendavate tegevustega. Grupi optimaalseks suuruseks on 6-10 inimest, et luua võimalus omavaheliseks kogemuste vahetamiseks.

Multiprobleemsete eakate rehabilitatsiooniprogrammi kestuseks on planeeritud 9 kuud – piloteerimine toimub ajavahemikul september 2019 – mai 2020.

Programmi tulemusel klient:

  • Saab iseseisvalt hakkama ja/või kõrvalabi vajadus on vähenenud ühele korrale nädalas;
  • Kasutab igapäevasel toimetulekul kognitiivset langust ennetavaid strateegiaid;
  • Liigub iga päev kodust väljapoole vähemalt 30 minutit, vajadusel abivahendiga ja kasutab kukkumisriski vähendavaid võtteid;
  • On omandanud ergonoomilised töövõtted igapäevaelu toimingutes ning kasutab vajadusel selleks sobivaid abivahendeid;
  • On leidnud endale sobiva meetodi (nt hobi, rahuldustpakkuv/ tähendusrikas tegevus) meeleolu toetamiseks;
  • Osaleb vähemalt 1 kord nädalas koduvälises tegevuses (nt poes, külas, päevakeskuses, kirikus, kultuuriüritusel käimine jne), kliendi lähivõrgustik on jõustatud ning nende hoolduskoormus on vähenenud ühele korrale nädalas.

Lisainfo:

Telefon: +372 333 1112
E-post: rehabilitatsioon@corrigo.ee