Uudised

07/09/2019

SA Jõhvi Haigla osaleb Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniprogrammi “Eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks” piloteerimisel.

Programmi olemus:

Rehabilitatsiooniprogrammi „Eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks“ eesmärk on osutada sotsiaalse rehabilitatsiooni programmi abil teenuseid erineva puudega vanaduspensioniealistele (vanuses 63,5 eluaastat ja vanemad) ning piloodi tulemusena programmi vajadusel täiendada, et toetada tõenduspõhiste rehabilitatsioonimetoodikate väljatöötamist Eestis. Tegemist on grupiprogrammiga, mis sisaldab füsioterapeudi, sotsiaaltöötaja, psühholoogi, tegevusterapeudi ning õe individuaal- ja grupiteenuseid.

Rehabilitatsiooniprogrammi eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks piloteerimine on vanaduspensioniealistele inimestele, kellel esineb tervisega seotud probleeme vähemalt kolmes järgnevas valdkonnas (liikumine, kognitsioon, motivatsioon, positiivne emotsionaalne foon/emotsionaalne stabiilsus, suhtlemine). Sihtgrupi peamisteks probleemideks on halvenenud mälu, liikumispiirangud, raskused igapäevatoimingute tegemisel, vähenenud suhtlemisaktiivsus ja motivatsioon ning meeleolulangus. Tegemist on grupiprogrammiga, mis sisaldab sotsiaaltöötaja, füsioterapeudi, psühholoogi,  tegevusterapeudi ning õe individuaal- ja grupiteenuseid. Programmi piloteerimise tulemusena soovitakse välja selgitada, kas sellega aidatakse kaasa mitme erineva puudega eakate iseseisva toimetuleku säilimisele vähemalt ühe aasta jooksul pärast programmis osalemist, et vähendada lähedaste hoolduskoormust ning samas tagada eakatele sisukas ja optimistlik vanaduspõlv.

Individuaal- ja grupitööd rakendatakse vastavalt programmi tegevuskavale ja kliendi individuaalsetele vajadustele.

Grupitööd ja grupiprotsesse rakendades soovitakse aktiveerida kliente suhtlema nii omavahel kui grupivälistes situatsioonides, motiveerida osalema eakohaste mälu ja füüsist arendavate tegevustega. Grupi optimaalseks suuruseks on 6-10 inimest, et luua võimalus omavaheliseks kogemuste vahetamiseks.

Multiprobleemsete eakate rehabilitatsiooniprogrammi kestuseks on planeeritud 9 kuud – piloteerimine toimub ajavahemikul september 2019 – mai 2020.

Programmi tulemusel klient:

  • Saab iseseisvalt hakkama ja/või kõrvalabi vajadus on vähenenud ühele korrale nädalas;
  • Kasutab igapäevasel toimetulekul kognitiivset langust ennetavaid strateegiaid;
  • Liigub iga päev kodust väljapoole vähemalt 30 minutit, vajadusel abivahendiga ja kasutab kukkumisriski vähendavaid võtteid;
  • On omandanud ergonoomilised töövõtted igapäevaelu toimingutes ning kasutab vajadusel selleks sobivaid abivahendeid;
  • On leidnud endale sobiva meetodi (nt hobi, rahuldustpakkuv/ tähendusrikas tegevus) meeleolu toetamiseks;
  • Osaleb vähemalt 1 kord nädalas koduvälises tegevuses (nt poes, külas, päevakeskuses, kirikus, kultuuriüritusel käimine jne), kliendi lähivõrgustik on jõustatud ning nende hoolduskoormus on vähenenud ühele korrale nädalas.

Lisainfo:

Telefon: +372 333 1112
E-post: rehabilitatsioon@corrigo.ee