Isikuandmete töötlemine

Hea klient, järgnev teave on informatiivne ning annab ülevaate isikuandmete töötlemise alustest ning protsessist meie organisatsioonis.

Isikuandmeteks on kõik andmed, mis võimaldavad isiku tuvastamist, olenemata sellest, millises vormis või kujul andmed kajastuvad: inimese nimi, aadress, kontaktandmed ja teave inimese vara või perekonnaseisu kohta. Eriliigiliste isikuandmete hulka loetakse teavet inimese tervisliku seisundi kohta.

Meie organisatsioon osutab tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid, mille tõttu oleme kohustatud vastavalt Tervishoiu korraldamise seaduse ja Sotsiaalhoolekande seadusele töötlema eriliigilisi andmeid.

Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest 2016/679, mida tuntakse ka GDPR või lihtsalt isikuandmete kaitse üldmääruse nime all.

Töötleme Teie isikuandmeid juhul, kui:

  • Kasutate meie teenuseid ja/või olete meie asutuses ravil – töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse, vigastuse diagnoosimiseks ja ravimiseks, teenuse pakkumiseks eesmärgiga leevendada Teie vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada Tervis.
  • Teie lähedane on määranud Teid enda kontaktisikuks – töötleme Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust kliendiga. Edastame Teile kui kliendi lähedasele ainult äärmise vajaduse või vastava kirjaliku kokkuleppe korral (teenuse osutamise leping vm) terviseseisundit kajastavaid andmeid. Seda ainult juhul, kui klient või uurimist teostav organ (nt politsei) ei ole andmete edastamist keelanud, lisaks töötleme Teie isikuandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks.
  • Soovite enda ravidokumentide/teenuse kasutamist puudutava dokumentatsiooni väljastamist – töötleme andmeid Teie ning Teid ravinud/teenust osutanud isiku andmeid soovitud dokumentide väljastamiseks.
  • Saadate meile teabenõude, selgitustaotluse, märgukirja või kaebuse – kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata ainult teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame Teid sellest.
  • Esitate meile tänukirja või ettepaneku – avaldame Teie nõusolekul Teie isikuandmeid (nimi, vanus) meie asutuse veebilehel ning sotsiaalmeedias (Facebook, Instagram).
  • Soovite asuda meile tööle ning esitate enda kandideerimisdokumendid – andmete töötlemisel lähtume Teie enda poolt avaldatud infost ning andmetest, mida Teie kohta on võimalik koguda avalikest allikatest. Juhul, kui esitate soovitaja andmed, siis eeldame, et võime nimetatud isikutega suhelda. Igal kandideerinul on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmed ei kuulu avaldamisele mis tahes kuju.

Turvakaamerad

Meie asutuses on eeskätt vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks (sh kahju tekitaja väljaselgitamiseks), aga ka võimalikele ohuolukordadele reageerimiseks paigaldatud turvakaamerad.

Tegemist on asutuse hoone(te) välisseintele ja siseruumidesse paigaldatud kaameratega, mis edastavad pilti reaalajas, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada.

Kaameratega ei jälgita inimest vaid jälgitakse kindlat ala (nt ruumi või õueala) ja seal toimuvat. Kaamerate kasutamisel on nähtaval kohal teavitavad sildid. Kaamerate poolt salvestatud materjalidele on õigus ligi pääseda ainult asutuse majandusjuhil. Kolmandatele isikutele juurdepääsu tagatakse ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile). Kaamerate salvestisi säilib 14 kalendripäeva, pärast tähtaja möödumist salvestised kustuvad üle salvestamisega.

Kaamerate ja salvestistega seotud küsimused on oodatud telefonile +372 5562 0371 või e-posti aadressile kirus.melder@corrigo.ee.

Kirjavahetuse pidamine

Kõik asutuse poolt saadetud ning sissetulevad kirjad registreeritakse vastavas dokumendihaldussüsteemis. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga. Kui on vajadus eraisiku andmeid sisaldavaid dokumendiga tutvuda, siis tuleb esitada teabenõue. Teabenõude saamisel vaadatakse üle, kas

  • soovitud dokumente tohib väljastada
  • dokumente tohib väljastada osaliselt, s.t osalisel väljastamisel kaetakse kinni need isikuandmed, mille töötlemiseks taotlejal puudub õigus.

Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt politsei, Tervisekassa, Terviseamet, Sotsiaalkindlustusamet jms).

Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele vaid tähitud postiga ja/või krüpteeritult e-posti teel. Asutustele edastame dokumente võimalusel dokumendivahetuskeskuse kaudu.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

Tutvumine andmetega, mis käivad minu kohta

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks tuleb Teil esitada meile allkirjastatud taotlus. Me võime keelduda Teie taotlussoovi täitmisest juhul, kui Teie soov võib

kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;

takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;

raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;

ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda enda (sh eestkostetava isiku ja alaealise lapse) kohta ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui ilmneb, et meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Täidame Teie esitatud nõude kui see on põhjendatud.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Andmete kustutamist on õigus nõuda juhul, kui need on kogutud ilma õigusliku aluseta, Andmete kustutamist ei või nõuda juhul, kui andmete töötlemine toimub seaduse alusel.

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie andmekaitsespetsialisti poole telefonil +372 522 9278 või e-posti aadressil tatjana.mihhailova@corrigo.ee.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega meie andmekaitsespetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

SA Jõhvi Haigla on omalt poolt kasutuse võtnud kõik meetmed selleks, et kaitsta Teie kohta käivat teavet, isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja meie klientide privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Antud selgitus ei puuduta juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).

SA Jõhvi Haigla juhatuse liige kinnitas meie asutuses isikuandmete töötlemise põhimõtted 17. mail 2018 aastal.