Patsiendi/kliendi õigused ja kohustused

Hea patsient/klient

Osakonnas hooldusel olles on Teil õigus:

 • Saada igakülgset teavet oma terviseseisundi, ravivõimaluste ja -tulemuste kohta Teile arusaadavas keeles
 • Esitada hoolduspersonalile küsimusi, kui midagi jääb arusaamatuks
 • Keelduda ravist seadusega lubatud piires ja saada teavet keeldumise võimalikest tagajärgedest Teie tervisele
 • Saada kvaliteetset hooldusteenust vastavalt teenuseosutaja pädevusele
 • Saada teenust kokkulepitud ajal ja turvalises hoolduskeskkonnas
 • Kogeda lugupidavat ja Teie väärtushinnanguid arvestavat kohtlemist
 • Kogeda, et Teie isiku- ja raviandmeid hoitakse saladuses
 • Esitada kaebusi osutatud hooldusteenuste kohta, teha ettepanekuid tekkinud probleemide kohta ning saada tagasisidet
 • Pöörduda oma õiguste kaitseks ja sõltumatu hinnangu saamiseks Tervisekassa/sotsiaalkindlustusameti piirkondliku osakonna, Tervishoiuameti, õiguskantsleri, vallavanema või Viru Maakohtu poole

Osakonnas hooldusel olles on Teil kohustus:

 • avaldada hoolduspersonalile kõik teadaolevad andmed oma tervise ja haiguse kulgemise kohta ning anda pärast asjakohase teabega tutvumist kirjalik nõusolek hooldusloole
 • teha koostööd hoolduspersonaliga ja järgida arsti määratud raviplaani
 • arvestada Teile planeeritud ajaga ja anda teada varakult , kui teenusest loobute
 • kohelda lugupidavalt hoolduspersonali ja kaaspatsiente/-kliente
 • arvestada kaaspatsientide/-klientide eraviisilisuse, turvalisuse ja mugavusega
 • hoida saladuses Teile teatavaks saanud andmeid kaaspatsientide/-klientide isiku, eraelu ja tervise kohta
 • teavitada tekkinud probleemidest osakonna töötajaid
 • järgida isikliku hügieeni nõudeid ja osakonna kodukorda

Sinust hoolides

SA Jõhvi Haigla