Ööpäevaringse hooldusteenuse kodukord

I ÜLDSÄTTED

 1. Käesolev kodukord kehtib Sihtasutuse Jõhvi Haigla ööpäevaringse hooldusteenuse klientidele, töötajatele ning külalistele.
 2. Kliendiks on isik, kes on hooldusteenusel.
 3. Kodukorra järgimine tagab koduse ja rahuliku õhkkonna.
 4. Kliendid, töötajad ning külalised juhinduvad üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormidest ning järgivad Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi.

II IGAPÄEVA ELUKORRALDUS

2. KOOSOLEKUD

2.1 Hooldekodu osakonna töötajate üldkoosolek toimub vähemalt 1 kord aastas.

2.2 Üldkoosoleku päevakord tehakse teatavaks ja esitatakse kirjalikult 1 nädal enne koosoleku toimumist.

2.3 Koosolekud protokollitakse ja säilitatakse 10 aastat.

3. TOITLUSTAMINE

3.1 Söömine toimub söögisaalis, klientide tubades või puhkeruumides ja vajadusel koostatakse kliendi tervislikust seisundist sõltuvalt erimenüü.

3.2 Toit valmistatakse asutuse köögis.

3.3 Toidu tellimine, hoidmine ning väljastamine toimub vastavalt tervisekaitsenõuetele.

3.4 Sööklatöötaja korraldab toidu toomise vastavasse osakonda ja toidu serveerimise.

3.6 Söögiajad on välja toodud järgmises tabelis:

 • 8:30-9:30 Hommikusöök
 • 12:00-13:00 Lõuna
 • 17:00-18:00 Õhtusöök
 • 19:30-20:30 Oode

4. PESU NING RIIETE VAHETUS

4.1 Pesu (voodipesu, saunalinad, käterätikud jms) vahetus toimub vastavalt vajadusele.

4.2 Ihupesu vahetatakse üks kord nädalas ja vastavalt määrdumisele.

4.3 Voodipesu ja ihupesu saadetakse pesemiseks 3 korda nädalas pesumajja.

Puhas pesu saabub osakonda pesumajast 3 korda nädalas.

4.4 Pesu (voodipesu, saunalinad, käterätikud jms) on ladustatud pesulattu ning selle väljastamist ja vahetamist korraldab hooldustöötaja.

4.5 Isiklikud riided on kliendile määratud kapis.

4.6 Õel on kohustus kontrollida pesu ja riiete puhtust ning vajadusel nõuda nende

vahetamist.

5. ISIKLIK HÜGIEEN

5.1 Iga klient omab isiklikke hügieenitarbeid ning õde vastutab nende olemasolu eest.

5.2 Hügieenitarvete puudumisest teatab klient või hooldustöötaja õde, kes väljastab vajalikud tarbed.

5.3 Õel on kohustus kontrollida hügieeniprotseduuride teostamist, hügieenitarvete korrasolekut ning olemasolu.

6. ISIKLIKUD ASJAD NING RAHA

6.1 Kliendil on õigus omada isiklikke asju ning raha.

6.2 Isiklikke asju hoitakse oma toas või lukustatud kapis.

6.3 Isiklike asjade olemasolu eest vastutab nende omanik.

6.4 Õe ja kliendi kokkuleppel võib klient oma isiklikud asjad, dokumendid ja raha anda hoiule seifi või lukustatud kappi.

6.5 Klient võib teenusele kaasa võtta isiklikud riided, raamatud, käsitöötarbed ja muud isiklikud asjad kokkuleppel õega.

7. TERVIS NING RAVIMITE VÕTMINE

7.1 Keelatud on tegevused, mis ohustavad enda või teiste inimeste tervist.

7.2 Terviseprobleemist peab teatama hooldustöötajale või õele.

7.3 Arsti poolt määratud ravimite võtmine on kohustuslik.

7.4 Ravimite võtmist korraldab õde.

7.5 Ravimid asuvad lukustatud ruumis, kuhu klient iseseisvalt ei pääse.

8. HEAKORD RUUMIDES NING TERRITOORIUMIL

8.1 Klient kohustub pidama korda oma toas, söögisaalis ja teistes üldkasutatavates ruumides.

8.2 Tubade ja üldkasutatavate ruumide korrashoiu eest vastutab koristaja, hooldustöötaja ja õde.

8.3 Õel, hooldusjuhil, kvaliteedijuhil ja juhatuse liikmel on õigus kontrollida ruumide korrasolekut ning nõuda puuduste kõrvaldamist.

8.4 Korrashoiuks vajalikud vahendid on kättesaadavad selleks ette nähtud ruumis.

8.5 Kodukeemia asub lukustatud ruumis või kapis ja selle kasutamist korraldab hooldusjuht, kvaliteedijuht.

8.6 Kõik osalevad jõukohases mahus maja ümbruse territooriumi heakorrastamisel. Töid tehes lähtutakse ilmastikutingimustest. Ümbruse korrashoiuga seotud tööd toimuvad kliendi vabal tahtel.

9. RUUMIDE SISUSTUS NING INVENTAR

9.1 Ruumide sisustust ning inventari hoitakse terve ning puhtana.

9.2 Purunenud sisustus või inventar parandatakse esimesel võimalusel. Vajadusel pöördutakse majandusjuhi poole.

9.3 Klientidel ja töötajatel on õigus teha juhtkonnale ettepanekuid ruumide sisustuse, inventari ümberpaigutamise või täiendamise kohta.

9.4 Sisustuse, inventari ümberpaigutamine toimub õe juhendamisel.

9.5 Remondivajadusest teavitab õde majandusjuhti, vajadusel edastab selle teabe majandusjuht ka juhatuse liikmele.

10. SÜNNIPÄEVADE JA TÄHTPÄEVADE TÄHISTAMINE

10.1 Tähtpäevi tähistatakse õe ja/või hooldustöötaja juhendamisel.

10.2 Kliendil on õigus teha ettepanekuid tähtpäevade tähistamise ettevalmistuse ning läbiviimise suhtes.

11. ÖÖRAHU

11.1 Öörahu kehtib ajavahemikus 22.00–06.00. Erandiks võib olla õnnetusjuhtumi

likvideerimise vajadus.

11.2 Jõhvi valla avaliku korra eeskirja nõuded on täitmiseks kohustuslikud.

12. KIRJAVAHETUS, SUHTLEMINE NING JOOKSVAD KÜSIMUSED

12.1 Hooldustöötajad abistavad kliente kirjavahetuses ja suhtlemisel sugulaste ning tuttavatega.

12.2 Jooksvad küsimused lahendab hooldustöötaja ja õde.

13. KEELATUD TEGEVUSED

13.1 Hooldusteenuse kliendil on keelatud:

13.1.1 suitsetamine selleks mitte ettenähtud kohas

13.1.2 alkoholi tarvitamine

13.1.3 omavoliliselt hooldusteenuse ruumidest või territooriumilt lahkumine

13.1.4 vägivald

13.1.5 varastamine

13.1.6 muu tegevus, mille tagajärjel tahtlikult või hooletusest seatakse ohtu või saab kannatada kliendi enda või teiste tervis, elu, vara.

14. PÄEVAKAVA

 • 06:00-08:00 hügieeniprotseduurid
 • 08:30-09:30 hommikusöök
 • 09:30-12:30 vaba aeg, tegelused
 • 12:00-13:00 lõunasöök
 • 13:00-15:00 lõunauinak, vaikne tund
 • 15:00-17:30 vaba aeg, tegelused
 • 17:00-18:00 õhtusöök
 • 18:30-19:30 vaba aeg, tegelused
 • 19:30-20:30 õhtuoode
 • 20:30-22:00 hügieeniprotseduurid
 • 22:00-06:00 öörahu

15. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

15.1 Kliendi õigused ja kohustused on välja toodud kliendi lepingus.

15.2 Kliendi õigused on tagatud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja teiste Eestis kehtivate

õigusaktidega, Euroopa inimõiguste konventsiooniga ja sotsiaalhoolekandeseadusega

15.3 Kliendil on õigus osaleda enda kohta käivate protseduuride väljaselgitamisel,

tegevuskavade ja individuaalsete plaanide koostamisel.

15.4 Kliendil on õigus teha ettepanekuid teda puudutava elukorralduse kohta.

15.5 Kliendil on õigus anda tagasisidet ja teha ettepanekuid sihtasutuse hooldusteenuse

töökorralduse kohta.

15.6 Kliendil on õigus füüsilisele, vaimsele ja majanduslikule turvalisusele.

III. KODUKORRAGA TUTVUMINE

1. Kodukorda tutvustatakse hooldusteenuse klientide ja töötajate koosolekul. Vajadusel

tutvustatakse kodukorda kliendile individuaalselt allkirja vastu.

2. Iseseisvalt saab tutvuda hooldusteenuse kodukorraga kvaliteedijuhi kabinetis, infostendidel ja sihtasutuse kodulehel.

IV LÕPPSÄTTED

1. Käesolev kodukord kuulub läbivaatamisele ja vajadusel korrigeerimisele vähemalt üks kord aastas.

2. Kodukorra läbivaatamist ja korrigeerimist juhib kvaliteedijuht. Kodukorra läbivaatamisse kaasatakse hooldustöötajad ja õde.

3. Kodukorra kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks sihtasutuse juhatuse liige.