Mis on rehabilitatsioon?

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut või säilitada senine toimetulek, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenus ei ole arstiabi teenus. Rehabilitatsiooni raames ei  osutata (taastus)ravi ega sanatoorse ravi teenuseid.

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk puudega lapse puhul on aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele. Tööealise inimese puhul aitab rehabilitatsioon soodustada tööle asumist või tööl püsimist ning eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut.

Rehabilitatsioon on edukas ainult siis, kui osalete aktiivselt rehabilitatsiooniprotsessis. Vajaduse korral toimub koostöö ka Teie lähedastega.

Nõustamiseks või info saamiseks registreeruge meie juurde telefonil 333 1112 või e-posti vahendusel rehabilitatsioon@corrigo.ee.

Tervisekeskus Corrigo kontserni kuuluva SA Jõhvi Haigla rehabilitatsiooniteenuste raames osutatakse teile järgnevaid teenuseid:

  • juhendamist, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia
  • füsioterapeudi teenus
  • tegevusterapeudi teenus
  • sotsiaaltöötaja teenus
  • eripedagoogi teenus
  • psühholoogi teenus
  • logopeedi teenus
  • tervishoiuteenused (arst, õde)
  • kogemusnõustaja teenus
  • majutusteenus ehk ööbimine

Füsioterapeudi teenus sisaldab liikumisvõime ja tegevusvõime hindamist, liikumist  parandavate ravivõtete ja abivahendite soovitamist.

Tegevusterapeudi teenus sisaldab tegevusvõimest ja keskkonnast tulenevate piirangute hindamist (sh kodu-, kooli- ja töökeskkonna hinnangut), tegevusvõimet parandavate abivahendite  sobitamist.

Sotsiaaltöötaja teenus on isiku argielus mõjutavate probleemide tekkepõhjuste väljaselgitamine, isiku olemasolevate ressursside ja tegevusvõime väljaselgitamine ning koos isikuga temale sobivate abistavate võimaluste leidmine.

Eripedagoogi teenus  toetab hariduse saamist ja töötamist toetavate tegevuste valimist, koostöö arendamist, toetavate suhete kujundamist, et parandada kliendi toimetuleku oskusi talle olulistes erinevates sotsiaalsetes situatsioonides.

Psühholoogi teenus sisaldab nõustamist psühholoogilistes küsimustes, probleemide ennetamist, juhendamist ja motiveerimist emotsionaalse heaolu säilitamiseks, mis omakorda toetab isiku sotsialiseerumist.

Logopeedi teenus sisaldab suhtlemisvõime hindamist, kõne ja mitteverbaalsete kommunikatsioonivahendite kasutamisoskuse kujundamist, suhtlemisvalmiduse suurendamist kliendile olulistes situatsioonides.

Kogemusnõustaja teenus (individuaalne, grupitöö, perenõustamine) sisaldab  sarnase kogemusega inimeste vahel toimuvat teadmiste- ning kogemuste vahetust ja/või nõustamist ning kogemusliku emotsionaalse- sotsiaalse- ja/ või praktilise toe pakkumist.

Majutusteenust pakume E-R meie tervisekeskuse A-hoone III korrusel. Igale teenusel osalejale on tagatud privaatne tuba koos kõige vajalikuga