Kliendi õigused ja kohustused

Kliendil on õigus

 • osaleda enda kohta käivate protseduuride väljaselgitamisel, tegevuskavade ja individuaalsete plaanide koostamisel
 • teha ettepanekuid teda puudutava elukorralduse kohta
 • anda tagasisidet ja teha ettepanekuid hoolekodu töökorralduse kohta
 • füüsilisele, vaimsele ja majanduslikule turvalisusele
 • Igapäevaste probleemide lahendamiseks pöörduda tegevusjuhendaja poole
 • pöörduda küsimuste, kaebuste ja ettepanekutega hooldekodu hooldusjuhi poole abi saamiseks või küsimuste lahendamiseks
 • olla koheldud väärikuse, lugupidamise ja viisakusega
 • suhelda oma perekonnaga ja kutsuda enda juurde vabal ajal külalisi
 • kasutada isiklikke puhtaid riideid ja kaasatoodud esemeid (raadio, kell jms.). Mööbli kaasatoomiseks on vajalik eelnev kokkulepe hooldekodu hooldusjuhiga. Koostatakse kaasatoodud esemetest nimekiri. Hooldekodul on õigus mitte lubada mittesobiva mööbli ja asjade kaasavõtmist, kui nad ei vasta hooldekodu mõõtmetele, eesmärkidele, ruumi otstarbele ja ohutusnõuetele
 • lahkuda ajutiselt hooldekodust juhtkonnale 3 päevase ette teatamisega, avalduse alusel (lahkumise ja hooldekodusse naasmise aeg, asukoht ning kontaktisiku andmed)
 • saada abi toimingutes, millega ise ei tule toime kas teadmiste, oskuste, jõuvarude puudumise või tervisliku seisundi tõttu

Klient on kohustatud

 • hoidma võimetekohaselt puhtust ja korda kõigis hooldekodu ruumides ja territooriumil
 • hoidma ja kasutama säästlikult hooldekodu vara, ruume, sisseseadet, kasutamiseks antud varustust, riideid ja muid esemeid. Nende tahtlik rikkumine, omastamine, hooldekodust väljaviimine, müümine või muul viisil väärkasutamine on keelatud
 • hoiduma tegudest, mis kahjustavad hooldekodu mainet
 • täitma kõiki oma maja tegevusjuhendajate ning hooldekodu hooldusjuhi seaduslikke korraldusi
 • suitsetama ainult selleks ettenähtud kohas
 • öörahu ajal alates 22:00-07:00 (vastavalt päevaplaanile) viibima hooldekodus teiste isikute rahu häirimata. Üldkasutatavates ruumides viibimine öörahu ajal on lubatud teiste hoolealuste rahu häirimata
 • asjade või esemete kadumisest või lõhkumisest teatama koheselt hooldekodu personalile