Teenuse saaja õigused ja kohustused

Teenuse saajal on õigus

 • osaleda enda kohta käivate protseduuride väljaselgitamisel, tegevuskavade ja individuaalsete plaanide koostamisel
 • teha ettepanekuid teda puudutava elukorralduse kohta
 • anda tagasisidet ja teha ettepanekuid  töökorralduse kohta
 • füüsilisele, vaimsele ja majanduslikule turvalisusele
 • Igapäevaste probleemide lahendamiseks pöörduda tegevusjuhendaja poole
 • pöörduda küsimuste, kaebuste ja ettepanekutega hooldusteenuse juhi poole abi saamiseks või küsimuste lahendamiseks
 • olla koheldud väärikuse, lugupidamise ja viisakusega
 • suhelda oma perekonnaga ja kutsuda enda juurde vabal ajal külalisi
 • kasutada isiklikke puhtaid riideid ja kaasatoodud esemeid (raadio, kell jms.). Mööbli kaasatoomiseks on vajalik eelnev kokkulepe hooldusteenuse juhiga. Koostatakse kaasatoodud esemetest nimekiri. Meie asutusel on õigus mitte lubada mittesobiva mööbli ja asjade kaasavõtmist, kui nad ei vasta sobivatele mõõtmetele, eesmärkidele, ruumi otstarbele ja ohutusnõuetele
 • lahkuda ajutiselt teenuse saamise kohast juhtkonnale 3 päevase ette teatamisega, avalduse alusel (lahkumise ja teenuse saamise kohta naasmise aeg, asukoht ning kontaktisiku andmed)
 • saada abi toimingutes, millega ise ei tule toime kas teadmiste, oskuste, jõuvarude puudumise või tervisliku seisundi tõttu

Teenuse saaja on kohustatud

 • hoidma võimetekohaselt puhtust ja korda kõigis ruumides ja territooriumil
 • hoidma ja kasutama säästlikult vara, ruume, sisseseadet, kasutamiseks antud varustust, riideid ja muid esemeid. Nende tahtlik rikkumine, omastamine, ruumides väljaviimine, müümine või muul viisil väärkasutamine on keelatud
 • hoiduma tegudest, mis kahjustavad SA Jõhvi Haigla mainet
 • täitma kõiki oma maja tegevusjuhendajate ning hooldusteenuse juhi seaduslikke korraldusi
 • suitsetama ainult selleks ettenähtud kohas
 • öörahu ajal alates 22:00-07:00 (vastavalt päevaplaanile) tegutsema teiste isikute rahu häirimata. Üldkasutatavates ruumides viibimine öörahu ajal on lubatud teiste hoolealuste rahu häirimata
 • asjade või esemete kadumisest või lõhkumisest teatama koheselt personalile