Igapäevaelu toetamine

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Teenuse sisu

 • Kujundab isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit
 • Juhendab isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel
 • Juhendab isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel
 • Juhendab isikut tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel
 • Kujundab isiku tööoskusi ja võimaldab isikule töö tegemise harjutamist
 • Nõustama isiku lähedasi, sealhulgas isikuga samas eluruumis elavaid isikuid, igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isiku käitumise ja temaga suhtlemise eripärades
 • Toetab teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikuid toetavate gruppide tegutsemist isikute juhendamise ja nõustamise kaudu
 • Kaasab isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks

Õigus teenusele on neil täisealistel isikutel, kellel on

 • raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire ja
 • isikule ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust

Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise ruumide kulude katmine

Kohaliku omavalitsuse üksus on kohustatud tagama teenuseosutaja kasutuses või omandis olevate ruumidega seotud kulude katmise kohaliku omavalitsuse kehtestatud ulatuses.

Igapäevaelu toetamise teenusele suunamiseks vajalikud dokumendid

 • isiku taotlus
 • eriarsti hinnang
 • isikut tõendava dokumendi koopia

Suunamiskirja teenusele väljastab Sotsiaalkindlustusameti piirkondlik juhtumikorraldaja.